Noortevolikogu

Mis on noortevolikogu ja noorteosalus? Vastuse annab Nistiku selgitav video.

JÄRVA VALLA NOORTEVOLIKOGU

ESIMEES Alide Kristine Alba,

 esindab Noortevolikogu Koerus Keskkooli noori, on ka õpilasesinduse liige. Alide hobideks on laulmine, võrkpall ja trompeti ning klaveri mängimine. Samuti on ta Lastekaitse noorte liidu vaba võrgustiku liige ning kodutütar! Noortevolikokku kuuludes on ta eesmärgiks korraldada Järva valla noortepäev ja ta soovib et noortel oleks hea ja turvaline! 

NOORTEVOLIKOGU LIIKMED

Cristian Pent on Albu Põhikooli õpilaste esindaja, elab Lehtmetsa külas. Ta on 14 aastane ja tema hobideks on korvpall, ajalugu ning kõik huvitav, mis on seotus Ameerika Ühendriikidega. Cristiani eesmärk oleks Järva valla noori kaasata rohkem ürituste planeerimisse ja korraldamisesse.  

Eliise Kütismaa esindab Järva-Jaani Noortekeskuse noori, õpib Järva-Jaani Gümnaasiumis … 

Emma Tuisk esindab Aravete Keskkooli õpilasi, 

Eneli Agu esindab Koeru Noortekeskuse noori, õpib Koeru Keskkoolis, hobideks on taimede kasvatamine ja joonistamine. Soovin noortevolikoguga koos teha valla noorte siinviibimist meeldivamaks. 

Johanna Randmäe on Koigi kooli õpilaste esindaja, kodukohaks on Silmsi. Ta on kooli õpilasesinduses ning Johanna hobideks on laulmine, tantsimine, klaver ja lumelauatamine! Üks eesmärk, mida Johanna soovib Järva valla noortevolikokku kuuludes saavutada, on et igal noorel oleks varasemast parem võimalus tegeleda huviharidusega, olenemata elukohast ja majanduslikust olukorrast!  

Marii Eleen Mõtsink on Järva-Jaani Gümnaasiumi esindaja,

Marili Mänd on Aravete noortekeskuse noorte esindaja, tantsib rahvatantsu ja harrastab võimlemist ning on Kaitseliidu Kodutütarde organisatsiooni aktiivne liige.

Marliin Tadr on Koigi noortekeskuse noorte esindaja,

Marta-Ann Grossfeldt on Albu noortekeskuse noorte esindaja, elab Järva-Madisel ja õpib Albu Põhikoolis ning on sealse õpilasesinduse aktiivne liige! Samuti on ta kuulunud Järva valla Aktiivsusgruppi ning käinud mitmetel osaluskohvikutel ja Eesti Noorteühenduste Liidu koolitustel! Tema hobideks on lumelauatamine, korvpall, tantsimine ning Kodutütred. . Marta-Ann soovib Järva valla noortevolikokku kuuludes teada saada, mida noored tegelikult tahavad, viia täide nende soovid ning korraldada noortele vingeid üritusi! 

Maiken Ojaniit esindab Ambla-Aravete Kooli õpilasi. Kodukohaks on tal Aravete. Maiken on olnud Järva valla noorte aktiivsus grupis ja on hetkel Järvamaa Noortekogus. Ratsutamine on tema peamine hobi! Maiken soovib Järva valla noortevolikokku kuuludes korraldada välikino. Super idee! 

Meribel Matt on Imavere Kooli õpilaste esindaja ja kooli õpilasesinduse president. Meribeli hobideks on laulmine ja klaveri mängimine, lisaks meeldib talle ka väga lugeda raamatuid. Noortevolikogusse kuuludes on ta eesmärgiks viia noorte soovid ja mõtted täide!

 

Asendusliikmed 

Rebeka-Liis Põldpüü Järva-Jaani noortekeskuse esindaja

Sander Liivoja Koeru noortekeskuse esindaja

Kelli Kapten Aravete noortekeskuse esindaja

Lilith Lilletai - Koeru Keskkooli esindaja

Merili  Mänd - Aravete Keskkooli esindaja

Endised liikmed

2021-2022 - Järva valla noortevolikogu aseesimees Grete-Liis Männiste, esindab Imaverest Põhikooli noori. Tema hobideks on motosport ning tantsimine! Grete on 2 aastat olnud kooli õpilasesinduse liige ja on  õpilasesinduse juht!  

2021-2022 Heneriin Hindreko esindab Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilasi. Elab Karinul. Heneriin on juba 3 aastat olnud oma kooli õpilasesinduse liige. Tema hobideks on matkamine, kokkamine ja rullitamine. Heneriini eesmärgiks Järva valla noortevolikogus  on luua ühtekuuluvustunne noortevahel läbi ühiste koosviibimiste

2021-2022 Kadi-Liis Pitk esindab Aravete Keskkooli õpilasi. Elab Mägisel ning õpib Jõgevamaa Gümnaasiumis, on olnud kolm aastat õpilasesinduse liige. Hobideks on Kadi-Liisil peamiselt Kodutütred ja näitlemine! Tema üks eesmärkidest, mida Järva valla noortevolikogus olles ära teha, on viia täide noorte soovid ja ideed, mis muudaksid meie elu Järva vallas mugavamaks ja rõõmsamaks!  

2021-2022 Kenneth Juus esindab Koigi noortekeskuse noori,  õpib Koigi koolis ning kuulub kooli õpilasesindusse. Ta elab Sõrandu külas. Kennethi hobideks on muusika, kunst ning psühholoogia! Järva valla noortevolikogu liikmena soovib ta luua noortele turvatunde ning anda noortele võimalus ennast väljendada!  

Järva valla Noortevolikogu põhimäärus on Järva Vallavolikogu poolt vastu võetud 28.11.2019 määrus nr 17 

Noortevolikogu protokollid on leitavad Järva valla dokumendiregistrist DELTA. 

 

Koosseisu kinnitamine  

Järva Vallavalitsuse 03.02.2021 korraldus nr 52 „Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine 

Järva Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldus nr 143 Järva Vallavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 52 "Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine" muutmine  

Järva Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldus nr 100 „Järva Vallavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 52 "Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine" muutmine ja täiendamine“ 

 

Järva valla noortevolikogu teeb otsuseid millega eraldatakse Järva valla noorte omaalagstuslike projektide toetuseks vahendeid. Toetamiseks on noortevolikogu koostöös noorsootöökeskusega töötanud välja korra, mille 22.12.2022 kinnitas Järva Vallavolikogu. Järva Vallavolikogu määrus nr 32 „Järva valla noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

JÄRVA VALLA NOORTE OMAALGATUSPROJEKTIDE TOETAMINE

Järva vallas on noortel võimalus taotleda Järva valla noortevolikogult vahendeid oma ideede teostamiseks.

Järva valla noorte omaalgatusprojektide toetamise korraga saad tutvuda Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/428122022022

 

Omaalgatusprojektide toetamise tingimused:

 1. Projekti koostajaks on vähemalt kaheliikmeline
 2. Projektikonkurss on Järva Valla noorele või noorte grupile vanuses 7-19 eluaastat.
 3. Projekti tegevus peab toimuma kalendri aasta jooksul, s.o jaanuar kuni 31. detsember.
 4. Ühe projekti toetussumma on kuni 500 eurot.
 5. Projekti toetusega toetatakse noorte korraldatavaid tegevusi ja üritusi, mis toimuvad Järva vallas.
 6. Toetuse määramisel eelistatakse projekte:
  • mille sihtgrupiks on Järva valla noored, sealhulgas vähemate võimalustega ja/või erivajadustega noored;
  • mis on suunatud suuremale arvule noortele;
  • mis on suunatud noorte märgatud kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas või seotud noorte vaba aja sisustamisega;
  • mis on innovaatilised ja uudsed.
 1. Projekti toetusega ei toetata:
  • klassiekskursioonide, klassiõhtute ja/või koolipidude korraldamist;
  • huviringide tegevust, milleks on antud toetust Järva valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra või Järva valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise korra alusel;
  • kulude maksmist töö-, töövõtu- ja käsunduslepingu alusel.

Toetuse esitamise tähtaeg on kuu 5. kuupäevaks (nt 5. jaanuar, 5. veebruar.... jne) või sellele järgneval tööpäeval (nt kui 5. kuupäev on laupäev, siis esmaspäeval, 7. kuupäeval on viimane aeg toetus ära saata). Toetust ei saa esitada 5. juuli, 5.august, 5.detsember.

Noorte omaalgatusprojekti TAOTLUSvorm

Projekti teostus ja aruande sisu peab olema kooskõlas taotlusega.

Aruanne tuleb esitada hiljemalt 30 päeva jooksul peale projekti tähtaja lõppu.

Noorte omaalgatusprojekti ARUANDE vorm

Noortefoorum - noortevolikogu sünnipäev (5.02.2021) Traditsioon, sai alguse 2022 aastal, kui Noortevolikogu tähistas oma esimest sünnipäeva. Sellel päeval arutatakse kogukondadega erinevate teemade üle, mis noorte arvates vajab Järva vallas arendamist/parandamist. 

Rahvusvaheline noortepäev 12. august, traditsioon sai alguse 2021 aastal, kui päeva tähistati ühise pallimängu võistlusega Järva-Jaani multiväljakul, kus noorte meeskondade vastu astusid vallavalituse ja volikogu liikmed.  (lisame kaks pilt) 

Eesti Noorsootöönädal, mis tähistatakse novembrikuus. Järva vallas toimub selle raames tegijate noorte tänamine.

TÄNAMINE

Noorte algatus - tunnustus antakse ühe või mitme noore algatusele, mis loob eeskujulikku lisaväärtust kogukonnale, teistele noortele või laiemalt kogus vallas. 

2022 Laureaat Projekti meeskond Karolin Kons, Maria Lisette Arand, Kirke Koppel, Helerin Luiker, Kerle Koppel

Noore heategu - tunnustus antakse ühele noorele, kes on ennast salgavalt teinud kellegi teise jaoks heateo. Heategu võib olla suunatud kaasõpilasele, mõnele kogukonna liikmele aga ka abivajavale loomale jne.

2022 laureaat  Emma Tuisk

Tegija noor - tunnustus antakse noorele, kes on oma tegevusega eriliselt silma paistnud ning oma tegevusega teisi noori toetanud. Lisaks edukusele ja eeskujulikule käitumisele arvestatakse tema panust noorsootöö-, kultuuri, sporditegevuse jms valdkonnas. Kasuks tuleb tegevus omaalgatuslike noorsooprojektide korraldamisel ja läbiviimisel, noorteühenduse/ klubi juhtimisega seotud tegevus vähemalt kohalikul tasandil. 

2022 laureaat Marta-Ann Grossfeldt

Noorte toetaja - tunnust antakse inimesele või ettevõttele/organisatsioonile, kes on toetanud noorte tegevust ja algatusi.

2022 laureaat   MTÜ Imavere Sotsiaalkapital / Nutikate Laste Fond

https://infohunt.ee/ 

Esimesed valimised toimusid 2020 detsembris 

Põhimääruse järgi on: 

 • 5. Hääletamis- ja kandideerimisõigus

(1) Hääletamisõigus on Järva valla 12–26-aastasel noorel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Järva vald või kes õpib Järva valla koolis. 

(2) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 12-26-aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Järva vald või kes õpib Järva valla koolis. 

 • 6. Noortevolikogu liikme ja asendusliikme valimine

(1) Noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed valitakse kolmeks aastaks. 

(2) Noortevolikogu liikmete ja asendusliikmete valimised korraldavad asutusesiseselt Albu Põhikool, Aravete Keskkool, Ambla-Aravete Kool, Imavere Põhikool, Järva-Jaani Gümnaasium, Koeru Keskkool, Koigi Kool, Peetri Kool (edaspidi koolid), Albu Noortekeskus, Aravete Noortekeskus, Ambla Noortekeskus, Järva-Jaani Avatud Noortekeskus, Koigi Noortekeskus, Imavere Valla Avatud Noortekeskus ja Koeru Noortemaja (edaspidi noortekeskused). 

(3) Iga kool ja noortekeskus valib noortevolikogusse ühe liikme ja ühe asendusliikme. 

(4) Koolides korraldab ja viib noortevolikogu liikme ja asendusliikme valimised läbi õpilasesindus, kes avalikustab valimiste korraldamise asutuse veebilehel ja muul infokandjal. 

(5) Noortekeskustes korraldab ja viib noortevolikogu liikme ja asendusliikme valimised läbi asutuse juht, noortekeskuse juhendaja või noorsootöötaja, kes avalikustab valimiste korraldamise asutuse veebilehel ja muul infokandjal. 

(6) Valimised on salajased. Noortevolikogu liikmeks valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Pingereas teiseks jäänud kandidaat on noortevolikogu liikme asendusliige. Valimistulemused teeb kindlaks valmiste korraldaja, kes esitab tulemused Järva Vallavalitsuse noorsootöö spetsialistile (edaspidi ametnik). Ametnik koostab saadud andmete põhjal vallavalitsuse korralduse eelnõu ja esitab selle kinnitamiseks vallavalitsuse istungile. 

(7) Vallavalitsus kinnitab korraldusega noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed. 

(8) Noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed avalikustatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asutuste veebilehtedel, Järva valla veebilehel (edaspidi veebileht) ja valla äpis. 

Õpihuvilaager 2022 jaanuar

Toetas: HARNO

Noortevolikogu liikmete koolitus 2002 juuni

Toetas: ENL

Noorte inspiratsioonipäev 2022 november

Toetas: HARNO, ENL, Järvamaa SA, Järva Valla Noorsootöökeskus

Üksoluline noorte osalusvorm on õpilasesindus mille moodustamise alus igas koolis on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 60, kus õpilaskonnal on antud õigus valida õpilasesindus. Kooli põhimääruses sätestaks esimese õpilasesinduse valimise kord, ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord.  Õpilasesinduse esindaja kuulub õppenõukogusse ja hoolekogusse. õpilasesindustelt  küsitakse arvamust kooli põhimääruse, õppekava, arengukava, kodukorra, kooli ümberkorraldamise ja lõpetamise kohta. 

Õpilasesindusi esindab riiklikul tasandil Eesti Õpilasesinduste Liit https://opilasliit.ee/ 

Järva valla koolide õpilasesinduste kohta saab informatsiooni koolide kodulehekülgedelt: 

Albu Põhikooli õpilasesindus 

Ambla-Aravete Kooli õpilasesindus 

Aravete Keskkooli õpilasesindus http://www.aravetekk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=300092  

Imavere Põhikooli õpilasesindus https://imaverepk.ee/et/opilasesindus  

Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilasesindus https://www.jjaanikool.ee/opilasesindus  

Koeru Keskkooli õpilasesindus https://www.koeru.edu.ee/opilasesindus  

Koigi Kooli õpilasendus https://koigikool.ee/et/opilasesindus