Aravete noortekeskused

Aravete aadress: Piibe 27, Aravete alevik, Järva vald, 73501 Järvamaa
Aravete noortekeskus toimetab Aravete Kultuurimaja II korrusel

Noorsootöötaja Sirle Gunin

Mobiil: 503 8130

E-post: Aravete.Noortekeskus@jarva.ee

Lahtioleku aeg: E, T, K, 13.00-18.00, N 12.00-18.00, R 12.00-17.00

Ambla noortekeskus (Pikk 15, Ambla alevik) on avatud kokkuleppel Põhja-Järva Kultuurikeskuse perega.

ARAVETE JA AMBLA NOORTEKESKUSE LUGU

Aravete Noortekeskus avati 22. aprill 2005.

Avamisloost, sh Ambla noortekeskuse loomisloost saab lugeda siit: https://jarvateataja.postimees.ee/2060811/ambla-valla-noored-ootavad-moistmist

Kui Amblas avati noorte soovil noortetuba juba 2003. aastal, hakati ruume noortekeskuse loomiseks otsima ka Aravetele. Tegusate noorte eestvedamisel saadi paar aastat hiljem enda käsutusse kunagise Brando poe ruumid ja spordihoone kompleksis asuva vana piljardisaal. Noored koos juhendajaga tegid ise remondi ning otsisid ka mööbli. Aravete Noortekeskus avati 22. aprill 2005 suure avamispeoga. Esimene noortejuhendaja oli Anu Pärnaste. Noortekeskus asus koolimajaga ühes hoones ning see toimis üsna hästi, ka bussilastel oli sobiv koht, kus olla.

Noortekeskuse tegevus lükati käima, kuid juba õige pea jäi noortekeskus ilma noortejuhendajata. 2005. aasta suvel tegi üks aktiivne noor ettepaneku Annika Rohile hakata noortejuhendajaks. Annika Rohi asuski noortekeskusesse tööle septembris 2005. aastal (7. september käis ruume vaatamas, sai võtmed ja kirjutas avalduse).

Aravete noortekeskus ei jäänud oma esimestesse ruumidesse. Vanades ruumides tabas noortekeskust kahel korral vargus (https://jarvateataja.postimees.ee/2064023/vargad-murdsid-sisse-noorte-kesku-sesse) ning 2006. aasta kevadel rikkus kevadine sulalumi keskust olulisel määral. Kuna noortekeskuse ruumides puudub kanalisatsioon, otsustas juhendaja, et on aeg leida uued ruumid. Meid võttis lahkelt vastu Ambla kultuurikeskus juhataja Arlet Palmiste, kes andis noortekeskusele ruumid Aravete kultuurimajja. Kuniks 2. korruse toas remonti tehti, asus keskus kaminasaalis. Annika töötas Aravete Noortekeskuses poole kohaga 10 aastat, pärast seda kuni tänaseni on ta jäänud Aravete Noortekeskusega seotuks küll läbi 4H klubi, seikluskasvatuse ja mobiilse noorsootöö ning fotostuudio VälkLamp eestvedajana kui ka hea koostööpartnerina oma uutel ametikohtadel. Perioodil, mil Annika oli lapsehoolduspuhkusel, tööasid ajutiselt noortekeskuses Maria-Maarja Karumets, Kathry Õun, Dea Jürgens. 2015. aastast asus Annika Rohi asemel keskusesse tööle käsitööringi juhendaja Merle Pitka (Samason). Pärast teda Ljubov Raudna, Tiit Lastik, Elen Pent, Anne-Mai Türkel. 2022 aasta 1. septembrist on noorsootöötaja Sirle Gunin. Märkimisväärne on, et lõpuks ometi on tööl täiskohaga noorsootöötaja.

--------- -----------

Ambla valla Avatud Noortekeskuse alla kuulus kaks eraldi eelarvega noortekeskust: Aravete ja Ambla. Noortekeskus oli üks peamine piirkondlikku noorsootööd korraldav noorsootööasutus. Aravete Noortekeskus on olnud koostööpartner õpilasmalevate korraldamisel juba alates 2006. aastast. Noortekeskus on olnud noorsootöövõrgustiku liige ehk teinud koostööd koolide, õpilasesinduste, Aravete Keskkooli häälekandja PiibeLehe, kultuurimajade, raamatukogude, erinevate noortekeskuste, Järva Maavalitsuse ning MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK), lisaks MTÜ Albu Noortekeskusega.

Pikalt toimus ka traditsiooniline Ambla valla noortepäev kas Aravete või Ambla noortekeskuse eestvedamisel. Noortekeskuse olulisemateks tegevussuundadeks on olnud koolivaheaegade laagrite korraldamine, mobiilse noorsootöö arendamine, tervislike eluviiside propageerimine ja käeliste tegevuste arendamine ja koostöö noorteorganisatsioonidega ehk rõhku on pööratud sihtgrupi ja tegevusvõimaluste suurendamise eesmärgil majaväliste tegevuste arendamisele. Eesti ANK liige alates 2015. aasta (?). Oluliseks muutuseks saab lugeda alates 2015. aasta märtsis valda loodud 1,0 noorsootöötaja ametikoht. Aravete Noortekeskuses on tööl eraldi 0,5 kohaga noortejuhendaja, tänu millele on noortele tagatud keskuse stabiilne lahtiolek.

 1. aastal 22. aprillil tähistas Aravete noortekeskus oma 10. tegevusaastat vahva sünnipäevapeoga, kus sai ühtlasi avalöögi ka Eesti ANK poolt 2014. aastal noorsootöönädala kampaania raames korraldatud üle-eestiline rändnäitus "Noorsootöö, mis see veel on?".

Aravete Noortekeskuse 2015. aastaks planeeritud peamised tegevusvaldkonnad ja tegevused olid:

 • noortekeskuse laiendamise visiooni välja töötamine ning sisustuse ja tegevusvahendite mitmekesistamine - noortekeskuste koostöös valmis visioon noortekeskuse laienemisest Aravete Keskkooli vanasse osasse; materiaalset baasi täiendati tänu EMP "Riskilapsed ja -noored" projektile, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse varade jagamisele ning eelarvelistele vahenditele;
 • noorte kaasatuse suurendamine, noorte ürituste ja omaalgatuslike projektide toetamine - pandi algus noortealgatuste fondile, toetati noortealgatuslikke üritusi;
 • koostöös 4H klubiga valla noortele kohalike laagrite korraldamine; 4H klubide arendamine, uusliikmete vastuvõtmine ning koostöö teiste noorteorganisatsioonidega - 4H klubides kokku on 42 liiget; 4H klubinoorte eestvedamisel toimus koostöös noortekeskusega koolivaheaja laager "Katsu olla!", kus osalejaid üle 40, lisaks osalesid Ambla valla noored Järvamaa 4H piirkonna sügisakadeemias Koerus, üle-eestilises suvelaagris Jõgevamaal ning sügislaagris Jänedal. Koostöös skautide ja kodutütardega toimus oktoobris 4H sünnipäeva heateokampaania raames Aravete Keskkoolis ühisettevõtmine "Vahetunnid lõbusaks";
 • terviseteemalise, seikluskasvatusliku, fotonduse arendamine - täiendati noortekeskuste ühist matka- ja seiklustarvete baasi, uuenduskuuri läbis VälkLamp fotostuudio;
 • koostöö kooli ja kultuurimajaga, lastevanemate kaasamine - toimusid ühisüritused kooliga ning mitmed lapsevanemad osalesid noortekeskuse tegevustes (juhendasid tegevusi käsitööringis, osalesid laagrites vabatahtlike kasvatajatena). Ambla Noortekeskuse 2015. aastaks planeeritud peamised tegevusvaldkonnad ja tegevused olid:
 • teostada keskuse ruumides sanitaarremonti, sisustuse ja tegevusvahendite mitmekesistamine; suvel teostati keskuses suurpuhastus ning ühiselt noortega tehti ruumides remonti - visati ära vanad ja katkised mööbliesemed ja muu amortiseerunud inventar, keskuse seinu parandati ja värviti. Inventari ja tegevusvahendeid täiendati tänu EMP "Riskilapsed ja -noored" projektile, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse varade jagamisele, eelarvelistele vahenditele ning alaealiste komisjoni vahenditele (xbox mängukonsool, noortekeskuste ühised seiklus-ja matkatarbed, erinevad lauamängud ja meisterdamisvahendid);
 • vaadata üle ja teha vajalikud muudatused töökorralduses – alustada mobiilse noorsootöö teostamisega ning koostöös kultuurimajaga pakkuda tegevusi laiemale sihtgrupile (siduda tegevused põlvkonniti); suvisel koolivaheajal viis keskus tegevust läbi peamiselt ruumidest (allkirjastatud digitaalselt) Rait Pihelgas, vallavanem 34. leht 72-st väljas toestades mobiilset noorsootööd nii Ambla valla külades kui ka valla noortega Albu vallas (koostööprojekt MTÜ Albu Noortekeskusega "Noored suvel liikuma!");
 • osaleda erinevatel projektikonkurssidel (nt Järva Maavalitsuse ANK projektikonkurss); paraku 2014. aastal noortekeskused ANK projekti ei esitanud;
 • teha koostööd teiste noortekeskuste ja noorteorganisatsioonidega; läbi projektitegevuste ja mobiilse noorsootöö tehti koostööd naabruses asuvate noortekeskustega, lisaks tehti seiklusringi raames koostööd noorkotkaste ja kooliga;
 • arendada ringitegevust - alates 2014. aasta septembrist kuni 2015. aasta juunini toimus EMP "Riskilapsed ja -noored" projekti raames keskuses seiklusring, tehti algust meisterdamisringi loomisega. Ambla valla noortekeskustes jätkus Eesti ANK suurprojekt „Riskilaste- ja noorte toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“. Projekti raames olid ettenähtud järgmised tegevused: võrgustiku töö ja ühisüritused koolidega; mobiilse noorsootöö teostamine (noorsootöötaja, noortejuhendajad); huvitegevus (käsitööring Aravetel- juhendaja M. Samason; seiklusring Amblas- juhendaja L. Rosina) ning huvipõhise metoodika rakendamine - seikluskasvatus (A. Rohi). 2015. aasta juunis lõppesid antud programmi raames alates 2014. aasta septembrist toimunud huviringid, ülejäänud projekti tegevusi jätkati 2016. aasta märtsikuu alguseni. Projekti toetati 2015. aastal 2790 euroga, toetussumma kokku on 6100 eurot. Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.

Ambla valla noortekeskuste 2016. aastaks planeeritud tegevusvaldkonnad: Seniste tegevuste edasiarendamine; ruumisiseste ja keskuse väliste tegevusvõimaluste edasiarendamine; mobiilse noorsootöö jätkusuutlikkuse tagamine; huviringide ja noorteorganisatsioonide ja nendega koostöö arendamine; koostöös vallaga koolivaheaegadel töö-ja puhkelaagrite ja lühilaagrite korraldamine; Ambla valla noortepäevade traditsiooni jätkamine; vallasisestel, maakondlikel kui ka üle-eestilistel noorteüritustel ja projektides osalemine; koostöö Eesti ANK-ga; ENTK Avatud Noortekeskuste projektikonkursil osalemine; koostöö suurendamine naabervaldade noortekeskustega; koostöö noorsoovõrgustikuga. Annika Rohi, noorsootöötaja

Iga nädal on noortekeskusel huvitegevusena meisterdamise teema.  Tulen, kui noortekeskus on avatud ja saa sellest osa.

Noortekeskuse ruume on võimalik rentida laagrite, laste sünnipäevade ja erinevate projektide tarvis.

Noorsootöökeskuse ruumide kasutamiseks andmise hinnakirja on kehtestanud Järva Vallavalitsus 20.04.2022, korraldus nr 231 

1.3.1. tegevustoa kasutamine lastele ja noortele suunatud sündmuse korraldamiseks 5 eurot tund ja 40 eurot ööpäev;
1.3.2. ruumi kasutamine muul eesmärgil 10 eurot tund.

Selle aasta täpsem maleva info on ÕPILASMALEVA lingi all.